Kezdőlap       Bemutatkozás       Önkormányzat       Intézmények       Fejlesztések       Dokumentumok       Galéria     
 
  Kezdőlap
  Bemutatkozás
  Önkormányzat
  Intézmények
  Fejlesztések
  Dokumentumok
  Galéria


[ Kitöltési segédlet ASP űrlapokhoz ][ Vissza az archívumba ]

2015.04.08.
Közlemény óvodás korú gyermekek beíratásáról

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2015/2016-os nevelési évre (mely 2015.09.01-2016.08.31-ig tart) az óvodás korú gyermekek beíratása Berekböszörmény községben a következő időpontokban és helyen történik:
2015. május 7-én (szerdán) 8:00 - 16:00 óráig,
2015. május 8-án (csütörtökön) 8:00 - 16:00 óráig,
Berekböszörményi Óvoda, Könyvtár, Konyha, Faluház, Művelődési Ház
4116 Berekböszörmény, Köztársaság tér 11.

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2015. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek. (A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.tv. 2015.09.01-én hatályba lépő 8.§ (2) bek. rendelkezései szerint a gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson vesz részt.)
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§ a) pontja alapján szabálysértést követ el.

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettséget külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.


Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy azokat a gyermekeket is írassák be, akik a 2015/2016. nevelési év közben töltik be 3. életévüket, amennyiben igénylik számunkra az óvodai elhelyezést.

Tájékoztatjuk a Szülőket, hogy az óvoda alapító okirata alapján jogosult felvenni az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket.

A jelentkezéskor be kell mutatni:

  • A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonatot vagy személyi igazolványt),
  • A gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát),
  • A szülÅ‘ személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (személyi igazolványt és lakcímkártyát)

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap.
Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartású óvodák esetén a jegyzőhöz) címezve az óvoda vezetőjénél. A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.
A berekböszörményi óvoda körzethatára Berekböszörmény község közigazgatási területe.

[ Vissza az archívumba ]

Kezdőlap | Bemutatkozás | Önkormányzat | Intézmények | Fejlesztések | Dokumentumok | Galéria
    A weboldalt készítette: Fazekas Péter - - © 2013